Lithuanian Link 
Exchange
Lithuanian Link Exchange
Žymimasis artikelis the
Žymimasis artikelis vartojamas:

1) kai jau buvo kalbėta apie tą daiktą ar asmenį

The car is black. Tas automobilis yra juodas.

2) kai kalbama apie apie kokį nors konkretų, kalbančiajam žinomą daiktą, gyvą būtybę ar teritoriją

They are in the garden.
The dog is in the kitchen.

3) kai prieš įvardį yra kelintinis skaitvardis, aukščiausiojo laipsnio būdvardis arba žodžiai same (tas pats), right (teisingas), wrong (neteisingas), following (kitas).

The first chapter was dull.
This is the best photo.
She dialled the wrong number.
I left on the following day.

4) kai kalbama apie pasaulio šalių pavadinimus

The sun sets in the west. Saulė leidžiasi vakaruose.

5) kai kalbama apie muzikos instrumentą

Can you play the violin? Ar tu moki groti smuiku?

But: su jazz ar pop muzika mes nenaudojam artikelio: She studied saxophone.

6) kaip išimtis su kai kuriais tikriniais daiktavardžiais

    * upių, jūrų, vandenynų pavadinimais (the Thames, the Baltik Sea
    * kalnų virtinių, salynų, dykumų, įlankų pavadinimais (the Alps, the lanary islands
    * teatrų, kino teatrų, viešbučių pavadinimais (the Colosseum, thePalace)
    * šeimos, giminės, dinastijos pavardėmis (the Browns - Braunai)

** su šiais tikriniais daiktavardžiais: the Hague, the Ukraine, the Philippines, the Crimea, the Caucasus, the Riviera, the Argentina, the Brasil, the Netherlands.

** su vietovėmis, kurių pavadinimuose yra žodžiai: respublika, valstija, sąjunga, karalystė: the United States of America, the United Arab Emyrates, the People's Pepublic of China.

Note: Britų anglų kalboje „the” nenaudojamas su pagrindinių viešų pastatų ir miesto organizacijų pavadinimais: Oxford University, Vilnius cathedral, Vilnius airport, Kaunas zoo, Šarūnas basketball club ir t.t.

7) su daiktavardžiais (taip pat ir su tikriniais) vartojant of frazę

the driver of the car, the captain of the team, the United States of America, the London of today

8) su daiktais, kurie yra vieninteliai:

the univers, the sun, the galaxy, the sky, the government, the police, the principal, the army

But: a dark blue sky.

9) su fizikine aplinka:

the town, the country, the sea, the mountains, the rain, the seaside, the wather, the night (I'd like a room for the night.), the future, the sunshine, the wind, the fog (rūkas).

But: Nature (bendroji gamta), Space (visata), Society (visuomenė). 

10) su aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais:

the oldest, the largest

11) su kelintiniais skaitvardžiais:

the first, the second

12) prieš chorų, orkestrų ir pop grupių pavadinimus:

the Filadelphija orchestra

13) esant vienam iš šių būdvardžių:

following, last, same, very, only, next.

But: zero articles: next door (gretimai), next week (Sunday, summer, ...), last week (summer, ...), next time.

14) su reikšme „gerai žinomas”, prieš priedėlį:

She married Richard Burton, the actor.
One piece was written by Lev Tolstoy, the great Russian writer.

15) su tautybėmis:

the Lithuanians, the Spanish, the English

But: English people, Lithuanian people

16) su matais, kurie prasideda su „by”:

to sell by the killo, by the dozen, pay by the month, drink by the litre.

Note: we use „a” or „an” in: 60 (40, 25, ...) pens a kilo, twice a week, 60 (54, 20 , ...) kilometer an hour.

17) su laikraščiais:

the Times

18) su konstrukcija the...of:

the trees of the garden, the university of Vilnius.

19) su daiktavardžiais, padarytais iš būdvardžių:

the poor, the young, the disabled (žmonės su negalia), the dead, the homeless, the unemplayed (bedarbiai), the elderly, the injured (sužeistasis).

20) su žodžiu radijas (spauda, masinės informacijos priemonės):

on the radio, the freedom of press, the media.

But: on television

21) su išradimais:

the telephone was invented...

22) konstrukcijoje: the + palyginimas:

the younger the better

23) kai kalbame apie žmones, daiktus ir gyvūnus bendrąja prasme (viena klasė lyginama su kita):

the elephant is the largest animal in the world

24) su kai kuriomis ligomis:

the measles (tymai), the flu (gripas)

Note: artikelio nenaudojame su ligų pavadinimais.

25) su pasaulio šalimis ir regionais:

The Middle East, The Far East, The North.

Note: Jeigu eina kaip būdvardis - artikelio nereikia:

Northen England
Kai rodo kryptį arba vietą - reikia:
In the north of England.

26) su žodžiais:

bank, post office, doctor, dantist, cinema, movies, supermarket.

27) su žodžiais:

pope (popiežius), queen, president.

Note: bet jeigu prieš titulą yra vardas mes artikelio „the” nenaudojame:

Gueen Elizabeth.

28) kombinacijose:

at the top, at the bottom, in the middle...

29) su dalykais, kurie yra unikalūs:

     a) ships (The Titanic), organizations (the Unesco), political parties (the Labour Party).

     b) believes (tikėjimai): 

          the gods

But: God (Dievas), Buddha (Buda)

     c) titles of books and films:
           the Odisey

But: Jaws

30) su istoriniais dokumantais:

the constitution

31) su istoriniais įvykiais:

The French Revolution, The Second World War.

32) kai yra minimas žodis „language” arba jaučiama, kad praleistas daiktavardis:

The English language.
What's the English for „kėdė”?

33) su daiktavardžiais, reiškiančiais profesiją, kai kartu eina asmens vardas:

the painter Čiurlionis.

34) su žodžiais: some, many, most, none, all:

Most of the girls were dressed in black.

Note: bet kai kalbame bendrąja prasme artikelio nenaudojame:

Most men like pretty girls.

35) kai daiktavardis eina kartu su šalutiniu pažyminio sakiniu arba dalyvine fraze:

The man, who's waiting for you.
Here's the book I bought yesterday.

36) su žodžiais __„__ kai jie reiškia pastabą, o ne paskirtį:

I'd like to go to the hospital to visit my sister.

37) frazėse:

      a) on the one hand and on the other hand
      b) at the table
      c) in the corner
      d) at the door
      e) on the floor
      f) by the window
      g) to the truth
      h) for purpose of
      i) nothing of the kind
      j) to be out of the question
      k) to be on the safe side

38) su daiktavardžiais, reiškiančiais dienos dalis:

the morning, the evening, the night, the day.

But: by day, at noon, at night, at midnight

Note: a) kai daiktavardžiai __„__ naudojami kaip tarinio sudėtinė dalis, artikelio nenaudojame:

It was early morning.

           b) artikelio nenaudojame ir tada, kai diena, rytas reiškia šviesą, o vakaras arba naktis - tamsą:

Night was coming on. (Artėjo naktis.)
When day broke they continuedtheir way. (Kai išaušo jie keliavo toliau.)

Žymimasis artikelis nevartojamas:

1) su metų laikų, mėnesių, savaitės dienų, švenčių pavadinimais:

She likes autumn.
They met on Friday.
I spent Christmas in the country.
April is lovely in the Italy.

2) su žodžiais school, college, hospital, church ir kt., jeigu reiškia minėtų įstaigų veiklą:

Her children go to school.
Tom was taken to the hospital.

3) prieš daiktavardžius breakfast, dinner, lunch, supper:

They have breakfast at 9.
He was late for supper.

4) nurodant kalbą:

Do you speak Estonian?

5) su žaidimų pavadinimais:

He likes tennis.
They are playing baseball.

6) prieš žodžius mother, father, kai kalbama apie vienos šeimos narius:

Is mother in the garden?